Informacje prawne

VRAC PLUS > Informacje prawne

Definicje

Klient: każda osoba fizyczna prowadząca działalność zawodową lub zdolna do czynności prawnych w rozumieniu art. 1123 i następnych Kodeksu cywilnego, lub osoba prawna, która odwiedza Witrynę będącą przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków.
Usługi: https: //www.vracplus.com zapewnia Klientom :

Treść: wszystkie elementy składające się na informacje zawarte w Witrynie, w szczególności teksty - obrazy - filmy.

Informacje dla klientów: Zwane dalej "Informacjami", które odpowiadają wszystkim danym osobowym, które mogą być przechowywane przez https://www.vracplus.com w celu zarządzania kontem użytkownika, zarządzania relacjami z klientami oraz w celach analitycznych i statystycznych.

Użytkownik: użytkownik Internetu łączący się z wyżej wymienioną witryną i korzystający z niej.

Dane osobowe: "Informacje umożliwiające, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób fizycznych, których dotyczą" (art. 4 ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r.).

Terminy "dane osobowe", "osoba, której dane dotyczą", "podwykonawca przetwarzania" i "dane wrażliwe" mają znaczenie zdefiniowane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (GDPR: nr 2016-679).

 

1. Prezentacja strony internetowej.

Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, użytkownicy strony https://www.vracplus.com są informowani o tożsamości różnych podmiotów zaangażowanych w jej tworzenie i monitorowanie:

Właściciel: SA VRAC PLUS Kapitał zakładowy w wysokości 1 219 700,00 € Numer VAT: FR11488958505 - ZA DES 4 VOIES 22170 PLELO

Osoba odpowiedzialna za publikację: BLAIS - jboulet@vracplus.com
Osobą odpowiedzialną za publikację jest osoba fizyczna lub prawna.
Webmaster: Jerome BOULET - jboulet@vracplus.com
Gospodarz: STRATO AG - 68, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS http://www.strato-hebergement.fr
Inspektorochrony danych: BLAIS - jboulet@vracplus.com

Informacje prawne zostały zaczerpnięte z szablonu dostarczonego przez generatorinformacji prawnych RGPD Orson.io

 

2. Ogólne warunki korzystania z witryny i oferowanych usług.

Strona stanowi dzieło intelektualne chronione przepisami Kodeksu Własności Intelektualnej oraz obowiązującymi przepisami międzynarodowymi.
Usługobiorca nie może w żaden sposób ponownie wykorzystywać, przekazywać ani eksploatować na własny rachunek całości lub części elementów lub utworów Strony.

Korzystanie z witryny internetowej https://www.vracplus.com oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą być w każdej chwili zmienione lub uzupełnione, dlatego użytkownicy strony internetowej https://www.vracplus.com są proszeni o regularne zapoznawanie się z nimi.

Ta witryna jest normalnie dostępna dla użytkowników przez cały czas. Jednakże https://www.vracplus.com może podjąć decyzję o przerwaniu działania strony w celu przeprowadzenia konserwacji technicznej. W takim przypadku https://www.vracplus.com dołoży starań, aby poinformować użytkowników o dacie i godzinie interwencji z wyprzedzeniem.
Strona https://www.vracplus.com jest regularnie aktualizowana przez serwis https://www.vracplus.com. Podobnie, informacje prawne mogą być w każdej chwili modyfikowane, niemniej jednak są one wiążące dla użytkownika, który powinien się do nich jak najczęściej odwoływać w celu zapoznania się z nimi.

 

3. Opis świadczonych usług.

Celem strony internetowej https://www.vracplus.com jest dostarczanie informacji o wszystkich działaniach firmy.
https://www.vracplus.com dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie https://www.vracplus.com były jak najdokładniejsze. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, niezależnie od tego, czy są one wynikiem jego winy, czy też winy partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają te informacje.

Wszystkie informacje zamieszczone na stronie internetowej https://www.vracplus.com podano wyłącznie w celach informacyjnych i mogą one ulec zmianie. Ponadto informacje zamieszczone na stronie internetowej https://www.vracplus.com nie są wyczerpujące. Podaje się ją z zastrzeżeniem, że od czasu wprowadzenia jej do sieci dokonano w niej zmian.

 

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Strona wykorzystuje technologię JavaScript.

Witryna nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne związane z korzystaniem z niej. Ponadto użytkownik witryny zobowiązuje się do korzystania z niej za pomocą aktualnego, wolnego od wirusów sprzętu oraz przy użyciu przeglądarki najnowszej generacji.
Strona internetowa https://www.vracplus.com jest hostowana przez usługodawcę w Unii Europejskiej zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO: nr 2016-679).

Celem jest świadczenie usługi zapewniającej najlepszy wskaźnik dostępności. Gospodarz zapewnia ciągłość usług przez 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku. Zastrzega sobie jednak prawo do przerwania świadczenia usługi hostingowej na możliwie najkrótszy okres, w szczególności w celu konserwacji, ulepszenia infrastruktury, w przypadku awarii infrastruktury lub gdy Usługi generują ruch uznany za nienormalny.

Serwishttps://www.vracplus.com i gospodarz nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku wadliwego działania sieci internetowej, linii telefonicznych lub sprzętu komputerowego i telefonicznego, w szczególności z powodu przeciążenia sieci uniemożliwiającego dostęp do serwera.

 

5. Własność intelektualna i podrabianie towarów.

Stronahttps://www.vracplus.com jest właścicielem praw własności intelektualnej i posiada prawa do wykorzystania wszystkich elementów dostępnych na stronie internetowej, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logo, filmów, ikon i dźwięków.
Wszelkie powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie całości lub części elementów witryny, niezależnie od zastosowanych środków lub procesów, jest zabronione, chyba że za uprzednią pisemną zgodą: https://www.vracplus.com.

Każde nieuprawnione wykorzystanie strony lub któregokolwiek z elementów na niej zawartych będzie traktowane jako naruszenie prawa i będzie ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu własności intelektualnej.

 

6. Ograniczenia odpowiedzialności.

https://www.vracplus.com działa jako wydawca witryny. https://www.vracplus.com ponosi odpowiedzialność za jakość i dokładność publikowanych przez siebie Treści.

Serwishttps://www.vracplus.com nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w sprzęcie użytkownika podczas korzystania z witryny https://www.vracplus.com, wynikające z użycia sprzętu niezgodnego ze specyfikacją podaną w punkcie 4, wystąpienia błędu lub niekompatybilności.

https://www.vracplus.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania z witryny https://www.vracplus.com.
Do dyspozycji użytkowników są obszary interaktywne (możliwość zadawania pytań w obszarze kontaktowym). https://www.vracplus.com zastrzega sobie prawo do usuwania bez uprzedzenia wszelkich treści zamieszczonych w tym obszarze, które naruszają przepisy obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W stosownych przypadkach https://www.vracplus.com zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w szczególności w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, zdjęcia itp.).

 

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

Klient zapoznaje się z przepisami dotyczącymi komunikacji marketingowej, ustawą z dnia 21 czerwca 2014 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, ustawą z dnia 06 sierpnia 2004 r. o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO: nr 2016-679).

7.1 Osoby odpowiedzialne za gromadzenie danych osobowych

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych zebranych w związku z utworzeniem konta osobistego użytkownika i jego nawigacją w Witrynie jest: VRAC PLUS. https://www.vracplus.comestreprezentowana przez BLAIS, jej przedstawiciela prawnego .

Jako osoba odpowiedzialna za przetwarzanie gromadzonych przez siebie danych, https://www.vracplus.com zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych. W szczególności do obowiązków Klienta należy ustalenie celów przetwarzania danych, zapewnienie swoim potencjalnym klientom i klientom, od momentu uzyskania ich zgody, pełnej informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych oraz prowadzenie rejestru przetwarzania danych zgodnie z rzeczywistością.
W każdym przypadku, gdy https://www.vracplus.com przetwarza Dane osobowe, https://www.vracplus.com podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Dane osobowe są dokładne i odpowiednie do celów, dla których https://www.vracplus.com je przetwarza.

7.2 Cel gromadzenia danych

Strona https://www.vracplus.com może przetwarzać wszystkie dane lub ich część:

 • aby umożliwić przeglądanie Witryny oraz zarządzanie i śledzenie usług zamówionych przez użytkownika: dane dotyczące połączenia i korzystania z Witryny, fakturowanie, historia zamówień itp.
 • w celu zapobiegania i zwalczania oszustw komputerowych (spam, hakerstwo...): sprzęt komputerowy używany do nawigacji, adres IP, hasło (zaszyfrowane)
 • w celu poprawy nawigacji na Stronie: dane dotyczące połączeń i użytkowania
 • do przeprowadzania opcjonalnych badań satysfakcji na stronie https://www.vracplus.com: adres e-mail
 • w celu prowadzenia kampanii komunikacyjnych (sms, email): numer telefonu, adres email

Serwis https://www.vracplus.com nie sprzedaje danych osobowych użytkowników, dlatego są one wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i analitycznych.

7.3 Prawo dostępu, poprawiania i sprzeciwu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi, Użytkownikom serwisu https://www.vracplus.com przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu (art. 15 RGPD) i sprostowania (art. 16 RGPD), aktualizacji, kompletności danych Użytkowników prawo do zablokowania lub usunięcia danych osobowych Użytkowników (art. 17 RGPD), gdy są one niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne, nieaktualne lub których gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie lub przechowywanie jest zabronione
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 13-2c GDPR)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych Użytkowników (art. 18 GDPR)
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkowników (art. 21 GDPR)
 • prawo do przenoszenia danych udostępnionych przez użytkowników, jeżeli dane te podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu na podstawie zgody lub umowy (art. 20 GDPR)
 • prawo do decydowania o losie danych Użytkowników po ich śmierci oraz do wyboru, komu https://www.vracplus.com ma przekazać (lub nie) ich dane, wskazanej przez nich wcześniej osobie trzeciej

Niezwłocznie po uzyskaniu przez https://www.vracplus.com informacji o śmierci Użytkownika i w przypadku braku instrukcji z jego strony, https://www.vracplus.com zobowiązuje się do zniszczenia jego danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich zachowanie jest niezbędne do celów dowodowych lub do wypełnienia obowiązku prawnego.

Jeśli Użytkownik chce dowiedzieć się, w jaki sposób https://www.vracplus.com wykorzystuje jego dane osobowe, zażądać ich sprostowania lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu, może skontaktować się z https://www.vracplus.com na piśmie pod adresem

VRAC PLUS - DPO, BLAIS
ZA DES 4 VOIES 22170 PLELO.

W takim przypadku Użytkownik musi wskazać Dane Osobowe, które chciałby, aby https://www.vracplus.com poprawiła, zaktualizowała lub usunęła, dokładnie je identyfikując za pomocą kopii dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).

Wnioski o usunięcie Danych osobowych będą podlegać obowiązkom nałożonym na https://www.vracplus.com przez prawo, w szczególności w zakresie przechowywania lub archiwizowania dokumentów. Wreszcie, Użytkownicy https://www.vracplus.com mogą złożyć skargę do organów nadzorczych, a w szczególności do CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Nieujawnianie danych osobowych

https://www.vracplus.com nie będzie przetwarzać, hostować ani przekazywać Informacji zebranych o swoich Klientach do kraju znajdującego się poza Unią Europejską lub uznanego przez Komisję Europejską za "nieodpowiedni" bez uprzedniego poinformowania o tym Klienta. Jednakże https://www.vracplus.com zachowuje swobodę wyboru swoich podwykonawców technicznych i handlowych, pod warunkiem, że przedstawią oni wystarczające gwarancje w odniesieniu do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RGPD: nr 2016-679).

https://www.vracplus.com zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa Informacji, a w szczególności do zapewnienia, że nie zostaną one przekazane osobom nieupoważnionym. Jeżeli jednak https://www.vracplus.com zostanie powiadomiony o incydencie mającym wpływ na integralność lub poufność Informacji Klienta, musi on jak najszybciej poinformować o tym Klienta i przekazać informacje o podjętych środkach naprawczych. Ponadto serwis https://www.vracplus.com nie gromadzi żadnych "danych wrażliwych".

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez podmioty zależne od https://www.vracplus.com oraz podwykonawców (usługodawców), wyłącznie w celu realizacji celów określonych w niniejszej polityce.

Głównymi osobami, które mogą mieć dostęp do danych użytkowników https://www.vracplus.com w ramach swoich obowiązków i w celach wymienionych powyżej, są przede wszystkim pracownicy naszego działu obsługi klienta.

8. Powiadomienie o zdarzeniu

Pomimo naszych najlepszych starań żadna metoda transmisji przez Internet ani żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczna. Dlatego nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.
Jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa, powiadomimy użytkowników, których ono dotyczy, aby mogli podjąć odpowiednie działania. Nasze procedury zgłaszania incydentów uwzględniają nasze zobowiązania prawne, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Zobowiązujemy się do pełnego informowania naszych klientów o wszystkich sprawach związanych z bezpieczeństwem ich rachunków oraz do dostarczania im wszelkich informacji niezbędnych do wypełniania przez nich obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów prawa.

Żadne dane osobowe użytkownika strony https://www.vracplus.com nie są publikowane bez jego wiedzy, wymieniane, przekazywane, scedowane ani sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Dopiero założenie odkupu strony https://www.vracplus.com i jej praw umożliwiłoby przekazanie tych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei byłby zobowiązany do zachowania i modyfikacji danych w taki sam sposób, jak użytkownik strony https://www.vracplus.com.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Danych osobowych i Danych osobowych dotyczących zdrowia, witryna https://www.vracplus.com korzysta z sieci chronionych za pomocą standardowych funkcji, takich jak zapory ogniowe, pseudonimizacja, szyfrowanie i hasła.

Podczas przetwarzania danych osobowych firma https://www.vracplus.comprendpodejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu ich ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

 

9. Łącza hipertekstowe, pliki cookie i znaczniki internetowe

Witryna https://www.vracplus.com zawiera szereg hiperłączy do innych stron, utworzonych za zgodą https://www.vracplus.com. Jednakże https://www.vracplus.com nie ma możliwości sprawdzenia zawartości odwiedzanych w ten sposób stron i w związku z tym nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

Jeżeli użytkownik nie zdecyduje się na wyłączenie plików cookie, akceptuje fakt, że witryna może z nich korzystać. Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie dezaktywować te pliki cookie, korzystając z opcji dezaktywacji oferowanych użytkownikowi i przywołanych poniżej, pamiętając, że może to ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do wszystkich lub części Usług oferowanych przez witrynę.

9.1. "COOKIES

Plik "cookie" to niewielki plik informacyjny wysyłany do przeglądarki Użytkownika i przechowywany w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie) (zwany dalej "Cookies"). Plik ten zawiera takie informacje, jak nazwa domeny Użytkownika, dostawca usług internetowych Użytkownika, system operacyjny Użytkownika oraz data i godzina dostępu. Pliki cookies w żaden sposób nie uszkadzają terminala Użytkownika.

https://www.vracplus.com może przetwarzać informacje dotyczące wizyty Użytkownika w Serwisie, takie jak przeglądane strony i przeprowadzone wyszukiwania. Informacje te umożliwiają https://www.vracplus.com ulepszanie zawartości Witryny oraz nawigacji Użytkownika.

Ponieważ pliki cookie ułatwiają przeglądanie i/lub świadczenie usług oferowanych przez Witrynę, Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby umożliwić mu podjęcie decyzji o ich akceptacji, dzięki czemu pliki cookie będą zapisywane w urządzeniu końcowym, lub przeciwnie - będą odrzucane, w sposób systematyczny lub w zależności od ich nadawcy. Użytkownik może również skonfigurować oprogramowanie swojej przeglądarki w taki sposób, aby akceptacja lub odrzucenie plików Cookies było proponowane co pewien czas, przed prawdopodobnym zapisaniem pliku Cookie w jego urządzeniu końcowym. https://www.vracplus.com informuje Użytkownika, że w takim przypadku możliwe jest, że nie wszystkie funkcje oprogramowania przeglądarki będą dostępne .

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na przechowywanie plików cookie w swoim terminalu lub przeglądarce lub jeżeli usunie te pliki, Użytkownik jest informowany, że jego nawigacja i korzystanie z Witryny może być ograniczone. Może się tak zdarzyć również wtedy, gdy https://www.vracplus.com lub jeden z jego usługodawców nie może rozpoznać, ze względu na kompatybilność techniczną, rodzaju przeglądarki używanej przez terminal, języka i ustawień wyświetlania lub kraju, z którego terminal wydaje się być podłączony do Internetu.

W stosownych przypadkach https://www.vracplus.com zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za konsekwencje związane z pogorszeniem funkcjonowania Witryny i wszelkich usług oferowanych przez https://www.vracplus.com, wynikające z (i) odrzucenia plików Cookies przez Użytkownika (ii) braku możliwości zapisania lub przeglądania przez https://www.vracplus.com plików Cookies niezbędnych do ich funkcjonowania ze względu na wybór Użytkownika. Każda przeglądarka ma inną konfigurację do zarządzania plikami cookie i dokonywania wyborów przez użytkownika. Jest ona opisana w menu pomocy przeglądarki, które pokaże, w jaki sposób Użytkownik może zmienić swoje życzenia dotyczące plików cookie.

W każdej chwili Użytkownik może wyrazić i zmodyfikować swoje życzenia dotyczące plików Cookies. https://www.vracplus.com może również korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, aby pomóc w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji opisanych w tej sekcji.

Wreszcie, klikając na ikony serwisów społecznościowych Twitter, Facebook, Linkedin i Google Plus pojawiające się na Stronie https://www.vracplus.com lub w jej aplikacji mobilnej i jeśli Użytkownik zaakceptował umieszczanie plików cookie poprzez kontynuowanie nawigacji na Stronie https://www.vracplus.com lub w aplikacji mobilnej , Twitter, Facebook, Linkedin i Google Plus mogą również umieszczać pliki cookie na urządzeniach końcowych Użytkownika (komputer, tablet, telefon komórkowy).

Tego rodzaju pliki cookie są umieszczane na terminalach użytkownika tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę, kontynuując nawigację na Stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej https://www.vracplus.com. Użytkownik może jednak w każdej chwili cofnąć zgodę na umieszczanie tego typu plików cookie na stronie https://www.vracplus.com.

Artykuł 9.2. TAGI INTERNETOWYCH

Witrynahttps://www.vracplus.com może czasami wykorzystywać sygnalizatory WWW (znane również jako "znaczniki", "znaczniki akcji", "jednopikselowe GIF-y", "czyste GIF-y", "niewidoczne GIF-y" i "GIF-y typu jeden do jednego") i rozmieszczać je za pośrednictwem partnera zajmującego się analizą internetową, który może mieć siedzibę (i w związku z tym przechowywać informacje na ich temat, w tym adres IP Użytkownika) w innym kraju.

Znaczniki te są umieszczane zarówno w reklamach internetowych umożliwiających użytkownikom dostęp do Witryny, jak i na różnych stronach Witryny.

Technologia ta pozwala https://www.vracplus.com ocenić reakcje odwiedzających na Witrynę oraz skuteczność jej działań (np. liczbę otwarć strony i przeglądanych informacji), a także sposób korzystania z Witryny przez Użytkownika.

Zewnętrzny dostawca usług może gromadzić informacje o osobach odwiedzających Witrynę i inne witryny internetowe za pomocą tych znaczników, sporządzać raporty dotyczące aktywności w Witrynie dla witryny https://www.vracplus.com oraz świadczyć inne usługi związane z korzystaniem z Witryny i Internetu.

 

10. Prawo właściwe i jurysdykcja.

Wszelkie spory związane z korzystaniem ze strony internetowej https://www.vracplus.com podlegają prawu francuskiemu.
Z wyjątkiem przypadków, w których prawo na to nie zezwala, wyłączną jurysdykcję mają sądy właściwe dla Saint-Brieuc.